Birds

Displaying 101-110 of 132 results.
Order: Passeriformes
Family: Tyrannidae
Genus: Myiozetetes
Species: Myiozetetes similis
Common Name: Social flycatcher (English)
Order: Passeriformes
Family: Tyrannidae
Genus: Ochthornis
Species: Ochthornis littoralis
Common Name: Drab water tyrant (English)
Order: Passeriformes
Family: Tyrannidae
Genus: Pitangus
Species: Pitangus sulphuratus
Common Name: Great kiskadee (English)
Order: Passeriformes
Family: Tyrannidae
Genus: Pyrocephalus
Species: Pyrocephalus rubinus
Common Name: Vermilion flycatcher (English)
Order: Passeriformes
Family: Tyrannidae
Genus: Sayornis
Species: Sayornis nigricans
Common Name: Black phoebe (English)
Order: Passeriformes
Family: Tyrannidae
Genus: Sublegatus
Species: Sublegatus obscurior
Common Name: Amazonian scrub flycatcher (English)
Order: Passeriformes
Family: Tyrannidae
Genus: Todirostrum
Species: Todirostrum maculatum
Common Name: Spotted tody-flycatcher (English)
Order: Passeriformes
Family: Tyrannidae
Genus: Tyrannus
Species: Tyrannus melancholicus
Common Name: Tropical kingbird (English)
Order: Pelecaniformes
Family: Ardeidae
Genus: Ardea
Species: Ardea alba
Common Name: Great Egret (English), Didysis baltasis garnys (Lithuanian)
Order: Pelecaniformes
Family: Ardeidae
Genus: Ardea
Species: Ardea cocoi
Common Name: Cocoi heron (English)